این بخش از فعالیت شرکت آوین، تامین مواد صنعتی در حوزه های مختلف است که بنا به سفارش صاحبان صنعت و مشاغل این گروه تجاری مورد نیاز را حسب سفارش و مشخصات فنی ارائه شده، تامین و در اختیار مشتری قرار می دهند.